11 czerwca 2019

Streszczenia

Zanim wyślesz plakat sprawdź jego kod na liście przyjętych abstraktów.
Prosimy używanie krótkich nazw plików bez znaków diakrytycznych, nawiasów itp. (nazwy plików nie musza byc unikalne). Sugerujemy użycie np. nazw plików zgodnych z Państwa kodem abstraktu (X-01.pptx; X-01.pdf…)

Dziękujemy za przesłane streszczenia

Wszystkie zakwalifikowane prace prezentowane będą w trakcie Zjazdu w formie elektronicznych plakatów. Plakaty będzie można przeglądać też w Internetowej Strefie Uczestnika (dane logowania do Strefy będą rozsyłane do wszystkich uczestników z uregulowaną opłata zjazdową na 7 dni przed Zjazdem) oraz przez aplikację mobilną.
Gotowe plakaty można nadsyłać do czwartku, 28 kwietnia 2022 (termin wydłużony) za pomocą formularza dostępnego po naciśnięciu przycisku WYŚLIJ PLAKAT. Prosimy nie czekać na ostatni moment!

Zobacz jakie wymagania powinien spełnić plakat – jak należy go przygotować…

Zakwalifikowane prace będzie można zaprezentować ustnie w trakcie 4 sesji plakatowych:

Sesja 1, czwartek 5.05.2022, 12:45-13:45
Tematy, w których zostały złożone abstrakty: gruźlica i mykobakteriozy, śródmiąższowe choroby płuc

Sesja 2, czwartek 5.05.2022, 12:45-13:45
Tematy, w których zostały złożone abstrakty: niewydolność oddychania i rehabilitacja, nikotynizm

Sesja 3, sobota 7.05.2022, 14:00-15:00
Tematy, w których zostały złożone abstrakty: astma i alergie, POChP, badania czynnościowe układu oddechowego, pneumonologia interwencyjna

Sesja 4, sobota 7.05.2022, 14:00-15:00
Tematy, w których zostały złożone abstrakty: zaburzenia oddychania w czasie snu, zakażenia układu oddechowego

Autor prezentujący pracę ma do 5 minut na jej przedstawienie.


Zasady oceny streszczeń

Wszystkie streszczenia zostały ocenione przez każdego członka Komisji przy zastosowaniu skali ocen szkolnych 1 – niedostateczny do 6 – celujący. Kryterium kwalifikacji streszczenia do prezentacji było uzyskanie średniej oceny co najmniej 2 – dopuszczalny.

Zarząd Główny PTChP podjął decyzję o wyróżnieniu najwyżej ocenionych prac. Postanowiono zwolnić z opłaty zjazdowej osoby prezentujące prace, których streszczenia uzyskały średnią ocenę 4.33 i wyżej, ponadto autorzy prezentujący prace, których streszczenia uzyskały 3 najwyższe noty mają możliwość otrzymania dodatkowo bezpłatnego zakwaterowania w Airport Hotel Okęcie na czas Zjazdu (prosimy o zgłoszenie takiego zapotrzebowania do 19 kwietnia 2022).

Skład komisji oceniającej abstrakty

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Adam Barczyk

Członkowie komisji:

 • Prof. dr hab. n. med. Grażyna Bochenek
 • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kuziemski
 • Dr hab. n. med. Barbara Kuźniar-Kamińska
 • Dr hab. n. med. Sebastian Majewski
 • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Piotrowski

Terminy dotyczące abstraktów

 • 15 września 2021 – rozpoczęcie zgłaszania abstraktów
 • 28 lutego 2022 15 marca 2022 – zamknięcie procesu rejestracji abstraktów i rozpoczęcie recenzowania abstraktów
 • 31 marca 2022 11 kwietnia 2022 – ogłoszenie listy przyjętych abstraktów -zakwalifikowanych do prezentacji podczas Zjazdu
 • 15 kwietnia 2022 22 kwietnia 2022 – ostateczny termin nadsyłania plakatów prezentowanych w trakcie Zjazdu

Wytyczne techniczne dotyczące przygotowania streszczenia

 • Język: polski lub angielski
 • Dokumenty w formacie Microsoft WORD: *doc, *docx
 • Czcionka: Times New Roman
 • Rozmiar czcionki: 12
 • Interlinia: 1,5
 • Maksymalna liczba znaków właściwej treści abstraktu: 1800 (włącznie ze spacjami)

Wymagania strukturalne

Pod abstraktem prosimy o umieszczenie informacji o konflikcie interesów dotyczącym każdego z autorów.

Streszczenie powinno zawierać poniższe elementy podane w wymienionej kolejności:

 1. Temat, w którym zgłaszany jest abstrakt (poniżej podana jest lista tematów) – prosimy wpisać odpowiednią literę lub litery
 2. Tytuł abstraktu
 3. Lista autorów, podkreślony autor prezentujący
 4. Afiliacja
 5. Treść streszczenia. Standardowo właściwa treść streszczenia powinna zawierać następujące sekcje: WPROWADZENIE, CEL, METODOLOGIA, WYNIKI, WNIOSKI
 6. Informacja o konflikcie interesów autora/autorów
 7. Informacja, czy praca była już prezentowana na Zjeździe PTChP

Sprawdzenie poprawności

W celu przyspieszenia procesu akceptacji oraz uniknięcia błędów prosimy kierować się poniższą listą przy sprawdzaniu poprawności zgłoszenia:

 1. Abstrakt jest zgodny z technicznymi wytycznymi, w szczególności treść streszczenia nie przekracza 1800 znaków ze spacjami
 2. Abstrakt zawiera wszystkie podane w wymaganiach strukturalnych części
 3. Poprawnie podano nazwiska autorów oraz afiliacje i zaznaczono właściwą osobę prezentującą
 4. Tekst zawarty w abstrakcie jest kompletny i nie zawiera błędów
 5. Abstrakt zawiera informację o konflikcie interesów autora/autorów
 6. Abstrakt zawiera informację, czy praca była już prezentowana na Zjeździe PTChP

Lista tematów

 1. Astma i alergie
 2. Badania czynnościowe układu oddechowego
 3. Gruźlica i mykobakteriozy
 4. Niewydolność oddychania i rehabilitacja
 5. Nikotynizm
 6. Pneumonologia interwencyjna
 7. POChP
 8. Rak płuca
 9. Śródmiąższowe choroby płuc
 10. Zaburzenia oddychania w czasie snu
 11. Zakażenia układu oddechowego

Warunki kwalifikacji abstraktów do prezentacji plakatowej lub ustnej

 1. Recenzji zostaną poddane abstrakty złożone jedynie w formie elektronicznej do dnia określonego w dacie zamknięcia procesu rejestracji abstraktów, spełniające wymagania techniczne, strukturalne i tematyczne określone powyżej. Do dnia zamknięcia rejestracji istnieje możliwość poprawienia streszczenia i przesłania ponownie jego nowej wersji.
 2. Składając abstrakt można wybrać preferowany sposób prezentacji, ale ze względów organizacyjnych ostateczną decyzję o przyjęciu abstraktu i zakwalifikowaniu do prezentacji plakatowej lub ustnej podejmuje Komisja Naukowa. Decyzja ta zostanie przesłana osobie składającej abstrakt drogą elektroniczną.
 3. Lista zakwalifikowanych prac oraz ich autorów zostanie opublikowana do 31 marca 2022 11 kwietnia 2022 na tej stronie wraz ze szczegółowym harmonogramem prezentacji prac oraz niezbędnymi informacjami technicznymi i logistycznymi dotyczącymi ich prezentacji.
 4. Warunkiem prezentacji pracy jest zarejestrowanie się na Zjazd co najmniej autora wskazanego jako prezentującego pracę.

Zapoznaj się też z  pełną treścią regulaminu zgłaszania prac oryginalnych.