25 października 2021

Zmiana formy realizacji Zjazdu

  1. W przypadku utrzymywania się stanu epidemii lub obowiązywania dodatkowych zaleceń dotyczących przeciwdziałania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 Organizator ma prawo do podjęcia decyzji o zmianie formy realizacji Zjazdu na realizację tylko online. Organizator ani Biuro Organizacyjne nie ponoszą wtedy odpowiedzialności za korzyści utracone przez Uczestników z  tego tytułu oraz nie pokrywają utraconych kosztów, jakie Uczestnik poniósł w związku z tego typu zmianą.
  2. O zmianie formy Biuro Organizacyjne poinformuje uczestników i innych zainteresowanych poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie głównej Zjazdu i dodatkowo e-mailem albo sms-em – o ile w zgłoszeniu rejestracyjnym zostały zamieszczone oraz poprawnie wprowadzone dane kontaktowe umożliwiające tą drogę przesłania informacji.
  3. W razie zmiany formy Uczestnik ma prawo do bezpłatnej rezygnacji z udziału i otrzymania pełnego zwrotu dokonanej opłaty – o ile zaznaczył odpowiednią opcję w zgłoszeniu rejestracyjnym lub zgłosił pisemnie (może być drogą elektroniczną) chęć rezygnacji z udziału w Zjeździe do 14 dni od opublikowania informacji o zmianie formy Zjazdu, ale nie później niż do 30 kwietnia 2022. W pozostałych przypadkach zakłada się uczestnictwo online w Zjeździe, a uczestnik otrzymuje zwrot nadpłaty wynikający z różnicy cen pakietów (uczestnictwo stacjonarne – uczestnictwo online).
  4. Zwrot pełnej wpłaty lub nadpłaty wynikający ze zmiany formy realizacji Zjazdu następuje do 30 dni od opublikowania decyzji o zmianie formy, bezpośrednio na konto bankowe, z którego została dokonana płatność, w przypadku firm zwrot dokonywany jest na konto zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym, przy czym nie pobiera się dodatkowej opłaty z tytułu realizacji tych czynności.

Koszt brutto uczestnictwa online to:

  • Członek PTCHP – 400 zł
  • Członkowie PTChP – emeryci i renciści powyżej 65 roku życia – 150 zł
  • Student – 50 zł
  • Pozostali uczestnicy – 450 zł

Honorowi Członkowie PTChP są zwolnieni z opłat